About us

  Art House Language Center was founded in 2009 with one overarching goal: to provide full professional education, unlimited knowledge and skills, thanks to which each of the students will be competitive in the labor market both in Armenia and abroad. Training is carried out by high-class specialists - teachers who are the leaders in Armenia with their years of work experience, knowledge and skills and are dedicated to their work. Students acquire professions that are in high demand of the time, with deep theoretical knowledge and high performance art and skill applied in practice. Education becomes more effective when high quality and a flexible pricing system are combined, when students are provided with all the tools and materials they need for learning, keeping them from additional costs, making mastering the profession even more affordable. Our quality is guaranteed by thousands of st...

  Promotions

  10%

  image

  Ընտանիքից 2 անդամ դասընթացներին միաժամանակ մասնակցելիս կստանաք 10% զեղչ։

  20%

  image

  Միակողմանի ծնողազուրկ, 23 տարին չլրացած մասնակիցները կստանան 20% զեղչ խմբային դասընթացներին մասնակցելիս։

  20%

  image

  2023թ․ սեպտեմբերին Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների համար գործում է 20% զեղչ խմբային դասընթացներին մասնակցելիս։

  10%

  image

  Հրավիրի ընկերոջդ սովորելու և ստացիր 10% զեղչ քո յուրաքանչյուր ընկերոջ մասնակցությունից։։

  Our daily life

  անգլերենի դասընթացներ
  A new group of English language courses started...
  անգլերենի դասընթացներ
  անգլերենի դասընթացներ
  A new group of English language courses started...
  անգլերենի դասընթացներ
  անգլերենի դասընթացներ
  A new group of English language courses started...
  անգլերենի դասընթացներ

  Partners

  company logo

  "Women's Support Center"

  8 years of cooperation

  10 implemented projects

  company logo

  "Представительство ХОП ПАП"

  3 years of cooperation

  3 implemented projects

  company logo

  "Holy Trinity Church"

  2 years of cooperation

  2 implemented projects

  company logo

  "Partnership and Education NGO"

  3 years of cooperation

  3 implemented projects

  company logo

  "Paros NGO jointly Save the Children in Armenia"

  1 year cooperation

  1 implemented project

  company logo

  "Industrialists of Armenia and Union of Businessmen"

  2 years of cooperation

  2 implemented projects

  company logo

  "Man in Need"

  5 years of cooperation

  5 implemented projects

  Contact us

  SEND A REQUEST