Մեր թիմի սիրելի անդամ

Մայրանուշ Էլոյան

Գերմաներեն


Կրթությունը

 

 2009-2011 ºñ¨³ÝÇ ì. ´ñÛáõëáíÇ ³Ýí³Ý å»ï³Ï³Ý É»½í. ѳٳÉë³ñ³Ý, É»½í³բ³Ý-óñ·Ù³ÝÇã (Ù³·Çëïñ³ïáõñ³)

 2005-2009 ºñ¨³ÝÇ ì. ´ñÛáõëáíÇ ³Ýí³Ý å»ï³Ï³Ý É»½í. ѳٳÉë³ñ³Ý, բ³Ý³ë»ñ-óñ·Ù³ÝÇã (բ³Ï³É³íñ)

 

Աշխատանքային փորձ

2017-ից մինչ այսօր Art House ուսումնական կենտրոն

2013-2017 ULC Լեզվի կենտրոն

 2012-2015 Lingua Progress Լեզվի կենտրոն

2012-2014 Smart Choice Լեզվի կենտրոն

2009-2010 IG սոցոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն, սոցիոլոգ 

2012թ. Berlin Art Hotel, Թարգմանիչ (կամավոր)

 

Ուսումնական պրակտիկա

2005թ. GTZ ( Գերմանական տեխնիկական համագործակցություն ընկերության իրավաբանական մասնաճյուղ)
2011թ. Մատենադարան (խմբավար-թարգմանիչ):
 

Կատարած աշխատանքներ

  • ՙՙՀոմանիշության խնդիրը թարգմանության ժամանակ՚՚
  • ՙ՚Բառային միավորի թարգմանության խնդրի շուրջ՚՚
  • ՙ՚Գերմաներենի ներուժային հնարավորությունները հայերենի համեմատությամբ՚՚
  • ՙ՚Վախի կոնցեպտը գերմաներենում և վերջինիս թարգմանական խնդիրները հայերենում՚՚

    Լեզուների իմացություն

Հայերեն (մայրենի)
Գերմաներեն (գերազանց)
Ռուսերեն (գերազանց)
Անգլերեն (լավ)
Թուրքերեն (բավարար)